Tuesday, March 31, 2020
 • Akil Hirji

  Chairman

 • Shakirabai Kassim Dhanani

  Vice Chairman

 • Zakiya bai Riyazali Khamisa

  Legal Advisor

 • Azim Mawji

  Member – Dar es Salaam

 • Nassine Badoualy Djaffer

  Member – Madagascar

 • Shabbir Virjee

  Member – Arusha

 • Ebrahim Jaffer

  Member – Nairobi

 • Yusuf Jiwa

  Member – Mombasa