Home Office Bearers Office Bearers and Trustees 2010-2013

Office Bearers and Trustees 2010-2013

40
0

Office Bearers

Chairman Alhaj Anwarali Dharamsi
Vice Chairman – Mainland Africa Alhaj Shabbir Najafi
Vice Chairman – Regional Council Alhaj Sabirhoussen Goulamaly
Hon Secretary Alhaj Aunali Khalfan
Hon Treasurer Alhaj Mohamed Hemani
Hon Asst Secretary Alhaj Kumail Manji

Trustees

Alhaj Mustafa Pirmohamed Nairobi
Alhaj Sultan Molu Mombasa
Alhaj Mohamed Manji Kampala
Alhaj Ebrahim Kassam Kampala
Alhaj Mehboob Versi Dar-es-Salaam
Alhaj Mushtak Fazal Dar-es-Salaam