Home Office Bearers Office Bearers and Trustees 2004-2007

Office Bearers and Trustees 2004-2007

40
0

Office Bearers

Chairman Alhaj Zulfikar Khimji (Deceased) Alhaj Ramzan Nanji
Vice Chairman Alhaj Ramzan Nanji Dr. Asgher Moledina
Hon Secretary Alhaj Barkat Rajani
Hon Treasurer Alhaj Murtaza Kanani
Hon Asst Treasurer Alhaj Fazleabbas Chandoo
Hon Asst Secretary Alhaj Mukhtar

Trustees

Alhaj Mustafa Pirmohamed Nairobi
Alhaj Sultan Molu Mombasa
Alhaj Mohamed Manji Kampala
Alhaj Ebrahim Kassam Kampala
Alhaj Shiraz Rashid Dar-es-Salaam
Alhaj Shaukat Jaffer Dar-es-Salaam